Dharar Ashrudhar Dekhibona Kabhuar

Dharar ashrudhar
Dekhibona kabhu ar
Adharar premahar
Jani lagi sabakar
Maha ananda dwar
Dake aji barebar