Brahmananda Turiyananda Maha Pari

Brahmananda turiyananda
Maha parinirvan
Satyer khudha srashtar sudha
Shashwata abhijan