Chetanar Chidakashe Saumitra Samiran

Chetanar chidakashe saumitra samiran
Mor prane madhu sure kare aji abahan
Hetha nai tamasar bibhishika bandhan
Ache shudhu asimer alo shikha nartan