Chira Barabhoy Rudra Debata Rudra

Chira barabhoy rudra debata rudra
Tomar sakashe nahi kabhu keha khudra
Atmatyager bahni madhur gan
Tomar charane pabe shudhu jani sthan