Ogo Paramesh Daki Animesh

Ogo paramesh daki animesh
Khulo khulo mor hiya dwar
Bhalo nahi lage andhar nritya
Bhitare bahire charidhar