Janapriya Bharatiya Vidya Bhavan Hethai

Janapriya Bharatiya Vidya Bhavan
Hethai hothai vishwa sabhai gyan bitaran
Kulapati maha jyoti K. M. Munshi
Bharat matar ankhir hasi hiyar khushi
Joy hok joy hok Vidya Bhavaner hok joy hok
Thakbena ar agyanata ghor mrityu shok