Charidike Moher Abaran

Charidike moher abaran
Taito kande hiya anukkhan
Ghure berai shaman bhiti
Nahi shuni ashar giti