Charte Habe Charte Habe Malin Ahankar

Charte habe charte habe malin ahankar
Samai je nai samai je nai taito ashrudhar
Charte habe charte habe maner andhakar
Thakte habe nirab guhai mukh dekhano bhar