Ar Katokal Bhitar Bahi Dibo Amai Phanki

Ar katokal bhitar bahir
Dibo amai phanki
Puto chaowa puto paowa
Ache sabi baki