Diner Sheshe Pathe Base Tomar Pane

Diner sheshe pathe base
Tomar pane chai
Sedin prabhu bale chile
Samoy je hoi nai
Dhire dhire hasi mukhe
Chale gele tai
Asha kusum diye gele
Pete prabhu thai