Bhakter Kiba Man Kiba Apaman Tar

Bhakater kiba man kiba apaman
Tar kache dibanishi sabai shaman
Bhakater puta hiya dhara adharai
Bhagaban ar tar ananda chai