Ek Dheu Jadi Dube Jai Kabhu Shata

Ek dheu jadi dube jai kabhu
Shata dheu uthe hase
Jiban nachibe marana bakke
Ananta ullase