Shudhu Taba Madhu Nam Daki Ami

Shudhu taba madhu nam
Daki ami abiram
Shudhu taba chetanai
Hiya jena dube jai
Shudhu taba khama geha
Dake mor deha