Nahi Amar Pujar Thali Kona Ayojan

Nahi amar pujar thali kona ayojan
Nahi jani mayer pujai ki hoi prayojan
Rikta haste esechi aj shunya ayojan
Ki karibo tabe pade balo nibedan