Antara Tamo Antare Mamo Tomar Sharan

Antara tamo antare mamo
Tomar sharan chahi
Tumi chara mor keha ar nahi
Tumi mor bhasha
Tumi mor asha
Tomar bijoy gahi
Antara tamo tomar karuna chahi
Sakal bipad trahi