Ananda Sudha Akashe Ami Hetha Mari

Ananda sudha akashe
Ami hetha mari prabashe
Mukti tapan akashe
Britha kandi hetha hatashe