Dibas Jamini Nijere Kariyo Chhalana

Dibas jamini nijere
Kariyo chhalana
Amar kanna amar pulok
Amar moher rachana
Amike amare bidhata
Balona balona balona balona