Kemane Janabo Pranati Tomare Kamane

Kemane janabo pranati tomare
Kemane pujibo hridaya majhare
Kemane chalibo sathe sathe sathe
Rupantariya agyan rate