Ami Basibhalo Hiyar Nirjhar Ami

Ami basi bhalo hiyar nirjhar
Ami basi bhalo man urbar
Ami basi bhalo prakhar paran
Ami basi bhalo sharir pradhan