Sagar Parer Pakhi Ami Sagar Parer Pakhi

Sagar parer pakhi ami
Sagar parer pakhi
Puta hiyai tomar prane
Nitya ami daki
Sagar parer pakhi ami
Sagar parer pakhi
Ashar mala niye eso
Ar diyona phanki