12. Shankhe shankhe tomar bijoy giti

Shankhe shankhe tomar bijoy giti
Gahiya chharabo tomar madhur priti
Jibana chhande rahibena ar bhiti
Rahibe kebal param prabhur niti