Pran Bale Ami Chai Ami Chai Man Bale

Pran bale ami chai ami chai
Man bale he pagol nai nai
Hiya bale achhe achhe dekhabhai
Deha bale ami nachi achetai