35. Kabe tumi asbe

Kabe tumi asbe balo kabe
Amar hiyar puta mahot sabe
Kabe tumi asbe balo kabe
Amar khudra kritagyatar bhabe