Bidai Nite Asle Prabhu Bidai Dibona

Bidai nite asle prabhu
Bidai dibona
Shuno shuno bhishan pan
Ogo amar praner dhan
Agyanatar sathe ami
Kabhu khabona