57. Bidai nite

Bidai nite asle prabhu
Bidai dibona
Shuno shuno bhishan pan
Ogo amar praner dhan
Agyanatar sathe ami
Kabhu khabona