Ami Puji Ami Khunji Khelar Sathi

Ami puji ami khunji
Khelar sathi dibarati
Hriday bane sangopane
Anukkhane kathar pane