63. Dhare achi tomar

Dhare achhi tomar charan khani
Jadio nahi shuni
Tomar shudha bani
Amai chere jabena ma jani