70. Sukhe achi thai ami

Sukhe achhi thai ami
Sakalere sukhi kari
Bidhatar hema pad
Puta prane ami bari