Sukhin Hiya Bin Sukhin Nishi Din

Sukhin hiya bin
Sukhin nishi din
Sukhin shashi rabi
Sukhin premachhabi
Sukhin sukhin
Pran man deha khin