68. Jani prabhu jani

Jani prabhu jani
Bahubar ami tomar chitte henechi
Tabu ami aji tomar samukhe
Asha bhara buke esechi