Jani Prabhu Jani Bahubar Ami Tomar

Jani prabhu jani
Bahubar ami tomar chitte henechhi
Tabu ami aji tomar samukhe
Asha bhara buke esechhi