Praner Deshe Kebal Kolahal Maner Deshe

Praner deshe kebal kolahal
Maner deshe kebal halahal
Hiyar deshe shanti sudha
Tanur deshe kebal khudha