67. Praner deshe

Praner deshe kebal kolahal
Maner deshe kebal halahal
Hiyar deshe shanti sudha
Tanur deshe kebal khudha