5. Krodh lobh mahapap

Krodh lobh mahapap
Bishader uttap
Krodh lobh shudhu khati
Dusaha abanati