Shudhur Sathe Halo Parichoy Taito Ami

Shudhur sathe halo parichoy
Taito ami nahi kari bhoy
Jyotir sathe halo parichoy
Taito dekhi chaudike mor joy