29. Ashru dhara

Ashru dhara ashru dhara
Tumi ami sarbahara
Charidike dhangsa kara
Prabhu je hai daina sara