38. Spriha amar bhalobasa

Spriha amar bhalobasa
Spriha amar klanti nasha
Spriha amar joyer madal
Spriha amar prabhu pagal