Chaowar Hate Dibana Dhara Paowar Hate

Chaowar hate dibana dhara
Paowar hate dibana dhara kabhu
Ei abhilash jagao prane
Mukta karo purna karo prabhu