Tumi Sundaro Tumi Sundaro Premer

Tumi sundaro tumi sundaro
Amar premer sudha uttoro
Ogo prananath tumi haso tai
Sabar majhare labhi mor thai