89. Hashi mukhe

Hashi mukhe tomar sakal
Adesh aghat saibo
Mukti lagi bhakti sathe
Tomar paye phutbo