Hriday Amar Surabhi Kamal Manas Amar

Hriday amar surabhi kamal
Manas amar shanti amal
Paran amar sthir achapal
Sharir amar senanir bal