Man Dure Bahu Dure Nahi Dekhe Hiya

Man dure bahu dure
Nahi dekhe hiya pure
Pran hase pran kande
Deha more sada bandhe