Abichar Charidike Kena Tor Adhikar

Abichar abichar abichar
Charidike kena tor adhikar
Abichar abichar abichar
Tor ankhi maha ghor andhiyar
Abichar abichar abichar
Binasher durdam parabar