Dekhbo Ebar Pulok Bhare

Dekhbo ebar pulok bhare jagat take
Thakbona ar abishasher ghuni pake
Chutbo ami hese khule swarga pane
Param pitar charam mitar joya gane