Pran Jai Jai Nai Je Ke Hai Amar Sahai

Pran jai jai
Nai je ke hai amar sahai
Pran jai jai
Nehari amai mrityur anginai
Pran jai jai
Tabu kena hai nahi kandi bedanai