Samne Dirgha Path Ache Shubhra Rath

Samne dirgha path
Ache shubra rath
Nahi kono bhoy
Habe amar joy
Jani dibarati
Jyoti amar sathi