Swapan Tari Tumi Amar Shudhur Desher

Swapan tari tumi amar
Sudur desher asha
Swapan tari tumi amar
Puta bhalobasa
Tumi achho taito amar
Hiyar rabi hase
Prakhur tape kurup geha
Ek nimeshe nashe