Tomar Ashan Padbo Ami Amar Hiyar

Tomar ashan padbo ami
Amar hiyar gahan kane
Amar ashan padbo tomar
Charan tale anukkhane