Tomar Sathe Dekha Halo Prate Tomar

Tomar sathe dekha halo prate
Tomar sathe dekha halo rate
Dekha habe pran gabhire jani
Shunte tomar madhur puta bani