Pulakita Hiya Habe Mukulita Chetana

Pulakita hiya habe mukulita
Chetana sopan habe sushobita
Bidhatar joy habeje dhanita
Bhitar bahir habe nandita