Dukko Amar Kare Dahan Ke Amare Karbe

Dukkho amar kare dahan
Ke amare karbe dharan
Samukhe mor nityur shaman
Ke amare karbe baran