Nirabata Nirabata Nil Akasher Nirabata

Nirabata nirabata nil akasher nirabata
Gopanata gopanata gabhir hiyar gopanata
Dibe ki hai mor jibaner sprihar saphalata