Andhiyar Rate Hiya Bedanate Amar

Andhiyar rate hiya bedanate
Amar prabhure daki
Jibane prashna nahi uttar
Charidike moha phanki